Miinimumnõuded tervishoiuteenuste osutajatele plaanilise töö taastamiseks COVID-19 epideemia tingimustes (02.07)

02.07.2020

Miinimumnõuete kehtestamisel on Terviseametil korraldav ja kontrolliv roll ning TTO vastutab teenuste mahu ja ohutu ravi korraldamise eest.

TTOd peavad arvestama epidemioloogilise olukorraga ning tagama infektsioonikontrolli reeglite täitmise ning vastavuse järgmistele üldistele nõuetele:

- tagatud peab olema kaasajastatud infektsioonikontrolli juhendid, kus muuhulgas on kirjeldatud käte hügieeni nõuded, isikukaitsevahendite kasutamine, ravikeskkonna puhastamine ja desinfitseerimine ning jäätmekäitlus;
- töötajad peavad olema koolitatud ülaltoodud juhendite osas;
- peab olema tagatud piisav infektsioonikontrollivahendite varu (IKV, desinfektsioonivahendid jms);
- peab olema tagatud võimekus käsitleda COVID-19 positiivseid haigeid, sh COVID-19 analüüside korraldamine;

 

Enne ravitegevuse algust hinnatakse patsiendi COVID-19 nakkusriski.

- Teadaolevaid COVID-19 patsiente (kuni 14 päeva positiivse COVID-19 testi tulemusest ja respiratoorse infektsiooni tunnuste olemasolu) käsitletakse vastavalt Terviseameti ja tervishoiuteenuse osutaja juhenditele (standard- ja piiskisolatsiooni abinõude kasutamisel).
- Kõrge COVID-19 nakkusriskiga patsientidele osutatakse plaanilist ravi raviarsti kaalutletud otsusel.
- Respiratoorsete infektsioonitunnustega patsiendi plaanilisele ravile pääsemise otsustab tema raviarst tagades, et raviasutuses ei teki nakkusohtu personalile ja teistele patsientidele ning rakendatakse standard- ja piiskisolatsiooni abinõusid.

 

TTO peab tagama, et ravitegevuse käigus on täpsustatud patsiendi anamnees järgnevates küsimustes:

- kas patsient või keegi tema leibkonnast on viimase 14 päeva jooksul kokku puutunud COVID-19 haigega;
- kas patsiendil esineb respiratoorseid haigussümptomeid ja/või palavikku üle 37,5° C,
- kas patsient või keegi tema leibkonnast on viimase 14 päeva jooksul viibinud kõrge nakkusriskiga välisriigis. (Teave riikide kõrge riskiga Euroopa riikidest asub välisministeeriumi kodulehel: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohta-euroopast-saabujatele. Nimekirja uuendatakse igal reedel kehtivusega sellele järgnevast esmaspäevast.)

 

TTO sissepääsu juures peab olema patsiendil ja tema saatjal võimalus teostada käte antiseptika ning vajadusel (nt. respiratoorsete sümptomite esinemine) saada kirurgiline mask.

Aerosoole genereerivate protseduuridel (AGP), kui COVID-19 nakkusrisk on kõrge, peab personal kasutama isikukaitsevahendeid.

TTO-l on õigus epidemioloogilisest olukorrast lähtuvalt teostada protseduurieelselt COVID-19 testimist (<48h enne protseduuri).

Laste, vanuses 0-14 eluaastat, COVID-19 nakkusrisk on madal, seetõttu pole vaja enne aerosoole genereerivate protseduuride teostamist lapspatsiente testida ning isikukaitsevahendite puhul lähtuda madala nakkusriskiga patsiendi käsitlusest.

Plaaniline ambulatoorse ja statsionaarse töö korraldamisel tuleb täita järgmiseid nõudeid:

- Personalil ei tohi olla respiratoorsete infektsioonide tunnuseid;
- Plaanilise ambulatoorse ravitöö jaoks ettenähtud ruumid peavad olema eraldatud ägedate respiratoorsete infektsioonide tunnustega patsientide vastuvõtmiseks mõeldud ruumidest või eraldi vastuvõtuaegadel (nt perearstid);
- Statsionaarses ravis peab olema tagatud patsientide isoleerimisvõimekus;
- Ootealal tuleb tagada patsientide vahel distants;
- Kontaktpinnad, millega patsient puutus kokku tuleb puhastada ja desinfitseerida iga patsiendi järgselt ja arvestada tööaja planeerimisel lisanduva ajakuluga;
- COVID-19 nakkusriski korral peab patsiendiga kokkupuutuv personal kandma COVID-19 patsiendi käsitluseks ettenähtud isikukaitsevahendeid ning personal peab olema eelnevalt instrueeritud nende kasutamise osas (Lisa 2);
- Kui TTO raviga tegelevas üksuses on tuvastatud asutusesisene COVID-19 nakatumine, tuleb Terviseametiga kooskõlastada edasine ravitegevus.