MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI PEREARSTIDE SELTS PÕHIKIRI

 MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI PEREARSTIDE SELTS PÕHIKIRI Uuendatud 23.09.2021

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Perearstide Selts (edaspidi Selts), mis on asutatud 3. detsembril 1991.a. Tartus;
1.2. Seltsi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik;
1.3. Selts on mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik, mis põhineb perearstide vabatahtlikul ühendusel, mis tegutseb tervishoiu arendamiseks ning Seltsi liikmete õiguste ja huvide kaitsmiseks;
1.4. Selts juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast;
1.5. Selts on asutatud määramata tähtajaks;
1.6. Seltsi majandusaasta on 1. juuli - 30. juuni. 
2. Seltsi eesmärk ja ülesanded
2.1. Seltsi eesmärgiks on peremeditsiini kui tervishoiuteenuse arendamine ning oma liikmete ühiste huvide esindamine ja kaitsmine;
2.2. Selts eesmärkide saavutamiseks:
2.2.1. töötab välja ja populariseerib perearstiteaduse kontseptsiooni;
2.2.2. organiseerib perearstide väljaõppe ja täienduse;
2.2.3. koordineerib teadustööd;
2.2.4. võtab seisukohti tervishoiupoliitilistes küsimustes;
2.2.5. abistab Seltsi liikmeid õiguskaitsega seonduvais küsimustes;
2.2.6. teeb koostööd teiste riikide analoogsete ühendustega;
2.2.7. korraldab koosolekuid, seminare ja muid üritusi;
2.2.8. teeb koostööd teiste seltsidega, organisatsioonidega, teadusasutustega ja kõrgkoolidega kodu- ja välismaal;
2.2.9. publitseerib erialalisi materjale;
2.2.10. korraldab näitusi, heategevusüritusi, moodustab fonde ja sihtkapitale;
2.3. Seltsil on õigus teostada kõiki seaduslikke tehinguid; koguda sihtotstarbelisi annetusi; saada sponsorabi, sõlmida kokkuleppeid Eesti kui välisriikide füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
2.4. Selts vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Seltsi liige vastutab Seltsi kohustuste täitmise eest varalise osaluse piires.
3. Liikmelisus Seltsis
3.1. Seltsi liikmeteks võivad olla kõik arstikutsega füüsilised isikud (perearstid, peremeditsiini residendid, ja perearstikeskustes töötavad abiarstid), kes aktsepteerivad Seltsi eesmärki ja põhikirja ning tasuvad iga-aastast liikmemaksu;
3.2. Seltsi liikmed jagunevad liikmeteks, auliikmeteks ja vilistlasliikmeteks
3.2.1. Seltsi liige on liige, kes osaleb aktiivselt Seltsi tegevuses ja kellel on liikmemaksu tasumise kohustus;
3.2.2. Seltsi auliikmeks võib Juhatuse otsusega nimetada isiku, kes on olulisel määral kaasa aidanud Seltsi eesmärkide saavutamisele. Kõik Seltsi juhatuse esimeheks valitud isikud on Seltsi auliikmed. Auliikmed on vabastatud liikmemaksu tasumise kohustusest. Kui auliige on nimetatud seltsi liikmeskonnast, siis on temal ka hääleõigus. Väljaspoolt Seltsi liikmeskonda nimetatud auliikmetele hääleõigus ei laiene.
3.2.3. Vilistlasliikme staatuse saamiseks peab esitama avalduse. Vilistlasliikme staatust on võimalik taotleda kui EPS liige lõpetab töö arstina seoses vanadus- või töövõimetuspensionile jäämisega. Vilistlasliikmed on vabastatud liikmemaksu tasumise kohustusest. Vilistlasliikmed ei oma hääleõigust, kuid saavad muus osas osaleda seltsi tegevuses.
3.3. Liikmeteks vastuvõtmine toimub kirjaliku avalduse alusel Seltsi juhatuse otsusega;
3.4. Seltsi liikmeks vastuvõtmisest keeldumine vormistatakse Seltsi juhatuse otsusega ja otsus peab olema põhjendatud ning seadusel tuginev. Seltsi liikmeks vastuvõtmisest keeldumist võib taotleja vaidlustada järgmisel Seltsi üldkoosolekul, mille otsus on lõplik;
3.5. Seltsi liikmelisust ja liikme õiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma korral liikmelisus lõpeb.
4. Seltsi liikme õigused ja kohustused
4.1. Seltsi liikmel on õigus:
4.1.1. valida ja olla valitud Seltsi juhatusse, osakondade juhtorganisse, töörühmadesse või kontrollorganitesse;
4.1.2. saada Seltsi juhatuselt oma arupärimistele Seltsi tegevuse kohta vastus ühe kuu jooksul;
4.1.3. esitada ettepanekuid Seltsi tegevuse kohta ja tutvuda vastava dokumentatsiooniga;
4.1.4. saada teavet Juhatuse koosolekul vastuvõetud otsuste kohta;
4.1.5. taotleda oma kutsetöös Seltsi toetust ja kaitset;
4.2. Seltsi liige on kohustatud:
4.2.1. täitma Seltsi põhikirja nõudeid, Seltsi juhtimisorganite otsuseid;
4.2..2. osalema Seltsi ühistegevusest ja aitama kaasa Seltsi ülesannete lahendamisele;
4.2.3. tasuma üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmemaksu;
4.2.4. järgima suhtlemisel kolmandate isikutega talle antud volituste piire.
5. Sisseastumismaks ja liikmemaks
5.1. Seltsi liikmeks astumisel sisseastumismaksu ei kehtestata. Liikmeks astuja maksab liikmemaksu alates liikmeks astumise kuust.
5.2. Liige on kohustatud tasuma liikmemaksu jooksva kalendriaasta jooksul, st. hiljemalt jooksva kalendriaasta 31.detsembriks;
5.3. Seltsi juhatusel on õigus majanduslikel põhjustel vabastada isik sisseastumismaksu ja /või liikmemaksu tasumise kohustusest isiku põhjendatud taotluse alusel.
6. Seltsist väljaastumine ja väljaarvamine
6.1. Liige võib Seltsist välja astuda igal ajal ühekuulise etteteatamisega, arvestades liikmemaksu tasumise kohustusega vastavalt põhikirja punktile 5.2. Liige esitab kirjaliku väljaastumise avalduse Seltsi juhatusele;
6.2. Seltsi juhatusel on õigus arvata liige Seltsist välja oma otsusega, kui ta:
6.2.1. rikub Seltsi põhikirjas sisalduvaid sätteid;
6.2.2. halvustab oma tegevusega Seltsi mainet;
6.2.3. ei ole 2 järjestikuse aasta jooksul tasunud oma liikmemaksu;
6.2.4. ei ole osalenud Seltsi tegevuses;
6.3. Seltsist väljaarvatud liiget teavitatakse Seltsi juhatuse otsusest kirjalikult ühe nädala jooksul arvates otsuse tegemise päevast. Väljaarvatud liige võib juhatuse otsuse vaidlustada järgmisel üldkoosolekul, mille otsus on lõplik;
6.4. Seltsi liikmete arvestust korraldab juhatus.
7. Seltsi juhtimine 
Üldkoosolek
Seltsi üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kvoorumi nõue on täidetud. Kvoorumi nõude täitmiseks on vajalik vähemalt 1/10 Seltsi liikmete esindatus.
7.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek.
7.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
7.2.1. põhikirja muutmine ja täiendamine;
7.2.2. eesmärgi muutmine;
7.2.3. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine
7.2.4. revisjonikomisjoni valimine;
7.2.5. majandusaasta aruande kinnitamine;
7.2.6. sisseastumismaksu ja liikmemaksu ning muude maksude ja nende tasumise korra kehtestamine;
7.2.7. seltsi ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;
7.2.8. sihtotstarbeliste maksete ja muude maksete tasumise aluste ja korra kehtestamine;
7.2.9. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;
7.3 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seadusega ettenähtud korras;
7.4 Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest;
7.5 Üldkoosolekust võivad osa võtta kõik hääleõiguslikud liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on üks hääl. Ka seltsi liikmeskonna hulgast nimetatud auliikmetel on hääleõigus. Hääletusprotsess toimub e-hääletusena kohapeal või virtuaalselt üldkoosoleku päeval kuni koosolekul kokkulepitud hääletuse lõppemiseni. Hääletamine toimub ainult oma isiku eest.
7.5.1 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab e-hääletuse keskkonnas kas kohapeal või kaugteel üle poole koosolekul osalenud ja e-hääletusega esindatud Seltsi liikmetest
7.5.2 Põhikirja muutmiseks on vajalik üle 2/3 üldkoosolekul e-hääletuse keskkonnas kohapeal või kaugteel hääletanud liikmete nõusolek.
7.5.3 Seltsi eesmärgi muutmiseks on vaja vähemalt 9/10 liikmete nõusolek ning muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
7.6 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kvooruminõue on täidetud;
7.7. Kui Seltsi Üldkoosolekul ei ole täidetud kvooruminõuet, siis kutsub juhatus alates kvooruminõude mittetäitmisest mitte vähem kui kolme nädala pärast kokku uue üldkoosoleku, mis on otsustusvõimeline sõltumata Üldkoosolekul osalevate liikmete arvust;
7.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Seltsi liikmetest või nende esindajatest;
7.9 Põhikirja muutmiseks on vajalik üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete või nende esindajatest nõusolek ja Seltsi eesmärgi muutmiseks vähemalt 9/10 liikmete nõusolek ning muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult;
7.10 Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku;
7.11. Piirkondlikud organisatsioonid/ühendused
7.11.1. Seltsil on osakonnad, mis on maakonnapõhised, s.t. igas maakonnas (s.h. Tallinn) tegutsevatest Seltsi liikmetest moodustub Seltsi maakondlik osakond, mida võidakse nimetada vajadusel ka piirkondlikuks organisatsiooniks.
7.11.2. Seltsil on kokku 16 osakonda ehk piirkondlikku organisatsiooni – Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Läänemaa, Lääne Virumaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa, Tallinn, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa.
7.11.3. Kui piirkondlik osakond panustab oma tegevusega EPS liikmete hüvanguks laiemalt või edendab oluliselt piirkondlikku tegevust (koolitustegevus, ühisüritused, koostöö haiglatega vmt.), siis on võimalik selleks taotleda Seltsilt kas regulaarset või projektipõhist rahastust. Raha eraldamise otsustab EPS juhatus
8. Juhatus
Seltsi juhib ja esindab Seltsi juhatus. Seltsi juhatus on viie kuni üheksa liikmeline. Neist valitavad on 3-7 liiget ning 2 on esitatavad liikmed:
1. NOPE esitab residentide esindaja
2. Tartu Ülikooli Peremeditsiini Õppetool nimetab juhatusse õppetooli esindaja.
Seltsi juhatus valib juhatuse esimehe
8.1. Juhatus valitakse kolmeks aastaks;
8.2. Seltsi võib esindada kõigis õigustoimingutes juhatuse esimees ainuisikuliselt või kaks juhatuse liiget üheaegselt;
8.3 Seltsi juhatus:
8.3.1 viib ellu üldkoosoleku otsuseid;
8.3.2 korraldab sisseastumismaksude, liikmemaksude ja muude maksude kogumise;
8.3.3 korraldab Seltsi raamatupidamist vastavalt raamatupidamisseadusandlusele;
8.3.4 teeb koostööd riigi ja kohalike omavalitsustega ning mittetulundus- ja äriühingutega Seltsi eesmärkide elluviimiseks ja ülesannete täitmiseks;
8.3.5 moodustab vajadusel toimkondi ja komisjone;
8.3.6 juhib Seltsi majandustegevust;
8.3.7 on Seltsi vara haldaja;
8.3.8 on aruandekohustuslane Seltsi üldkoosolekule ja seltsi varaga ümberkäimise asjus seltsi revisjonikomisjonile;
8.3.9 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ja esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest;
8.3.10 koostab Seltsi tegevuskava, eelarve ja rahalise aruande;
8.3.11 valmistab ette ja kutsub kokku Seltsi üldkoosoleku;
8.3.12 Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete lihthäälteenamus. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav juhatuse esimehe hääl;
8.3.13 Seltsi liikmete huvide ja õiguste esindamiseks kõigis Eesti maakondades ja Tallinnas (edaspidi nimetatud Piirkond) võidakse moodustada osakondi. Kõik antud Piirkonnas töötavad perearstid, kes kuuluvad Seltsi, moodustavad Seltsi antud Piirkonna osakonna. Osakond, millel peab olema vähemalt kaks Seltsi liiget ning mis ei ole iseseisev juriidiline isik, on oma üldkoosolek ning juhatus, mis lähtuvad oma tegevuses käesolevast põhikirjast;
8.3.14 Seltsi revisjonikomisjoni valib üldkoosolek kolmeks aastaks salajasel hääletamisel;
8.3.15 Seltsi revisjonikomisjon on 1-kuni 3-liikmeline;
8.3.16 Revisjoni komisjon kontrollib Seltsi majandustegevust. Revisjonikomisjon esitab oma aruande üldkoosolekule.
9 Seltsi vara
9.1. Seltsi vara moodustub:
9.1.1. seltsi liikmete sisseastumismaksudest ja liikmemaksudest;
9.1.2. Seltsile antud annetustest, toetustest ja pärandusest;
9.1.3. riigi-ja kohalike eelarvete eraldistest;
9.1.4. Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest ühekordsetest tuluüritustest saadavatest summadest, fnantstulust, soetatud inventari üürist;
9.1.5. muudest seadusandlusega lubatud eraldistest.
10. Tegevuse lõpetamine
10.1. Seltsi tegevuse lõpetamine toimub seaduses ettenähtud korras;
10.2 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist 

Ühingu arvele läheb vara üle riigile, kes peab seda kasutama võimalikult  mittetulundusühingu eesmärkidele vastavalt.
Le Vallikivi
Juhatuse esimees