Praksiste akrediteerimine

 

KÜSIMUSTIK KVALITEEDIJUHEND

http://www.eesti.ee> e-teenused > ettevõtjale > töökeskkond ja personal > praksise küsimustik. KÜSIMUSTIKU LEIDMISE JUHEND >> SIIN

Praksiste akrediteerimise (ehk perearstikeskuste kvaliteedi hindamise) süsteem

Eestis põhineb Eesti Perearstipraksiste kvaliteedijuhises (2009) kirjeldatud ja 2018 aastal uuendatud kvaliteediindikaatoritele. Süsteem on loodud Eesti Perearstide Seltsi algatusena. Alates 2016 aastast on praksiste kvaliteedisüsteem liidetud Eesti Haigekassa poolt tasustatava perearsti kvaliteeditasusüsteemiga. Eesti Perearstide Seltsi poolt juhtis praksiste kvaliteedisüsteemi al. 2009 - 2014 Katrin Martinson, 2015-2017 Triinu - Mari Ots, alates 2018 aastast Elle-Mall Keevallik.

Praksiste akrediteerimise süsteem on üks osa haigekassa kvaliteedisüsteemist .
Eesti Perearstide seltsi kvaliteeditöörühma hinnangul tuleb hinnata kõiki perearste võrdselt hoolimata sellest, kas nad töötavad üksikpraksises või tervisekeskuses. Tervisekeskuse lepinguga töötavate perearstide puhul sõltub kogu tervisekeskuse tase sellest, kui tugev on kõige nõrgem perearst.

Nõuded ja muudatused 2019. Aastal
Lisanduvad kolm uut kriteeriumit, mida varem ei ole hinnatud. EPS peab väga oluliseks pereõdede rolli jätkuvat kasvu ja väärtustamist, mistõttu on praksiste kvaliteedisüsteemis endiselt väga suur osakaal pereõdedega seotud punktidel. Varem oli kasutusel 20 indikaatorit, igaüks neist andis ühe punkti, kuid sellest aastast alates see muutub ning juba 2018. aasta tulemusi hinnates on punktide osakaale muudetud ja auditeerimisel antakse kas kõik punktid või mitte ühtegi.

2019 aasta PROTOKOLL >> SIIN

Võrreldes varasemate aastatega lisanduvad täiendavad tasemed. Täiendavate tasemete lisamise vajadus on tingitud parema ülevaate saamise vajadusest, sest praeguseni kehtinud süsteemis olid kõik alla 16 punkti saanud keskused võrdselt C-tasemel. Seltsi soov on tasemeid ühtlustada ja anda võimalus sammhaaval järgmiste tasemeteni jõuda.

Täiendame varasemat A-, B- ja C-taseme arvestust tasemetega A, B, C, D, E ja F.
• A-tase: 19–20 punkti
• B-tase: 16–18 punkti
• C-tase: 13–15 punkti
• D-tase: 10–12 punkti
• E-tase: 6–9 punkti
• F-tase: 0–5 punkti

Lisanduvad jälgimisindikaatorid, mille eest punkte ei arvestata, kuid mille eesmärk on hinnata tegevusi, mida tehakse juba praegu hea tavana või mis vajavad harjumist/õpetamist. Kui praksis täidab vähemalt 3 jälgimiskriteeriumit, lisatakse tema tasemele +.

Kõik tulemused pannakse üles Haigekassa kodulehele käesoleva aasta septembri lõpuks.
Nende praksiste puhul, kes EPS-i tabelit ei täida, või kes loobuvad auditeerimisest näidatakse vaid Haigekassa poolt esitatud andmeid esimese 4 eeltäidetud punkti osas.

Küsimustik on leitav eesti.ee portaalist
http://www.eesti.ee> e-teenused > ettevõtjale > töökeskkond ja personal > praksise küsimustik
JUHEND >> SIIN

Auditeerimine
Maist septembrini toimub auditeerimisprotsess. Alati auditeeritakse kõiki esmaseid A ja B taseme praksiseid. Lisaks toimub juhuvalik, mille alusel auditeeritakse ka teistele tasemetele tulnud praksiseid.V iimastel aastatel on auditeeritud ca 100 perearstikeskust. 2018 aastal on suurem rõhk just C-taseme keskustel, eesmärgiga perearstikeskudte kvaliteedi ühtlustamine ja tõstmine ja koostöös Haigekassaga mentorlusprogrammi algatamine.

Audiitoritena on erinevatel aastatel tööd teinud mitmed lugupeetud kolleegid meie endi seast, samuti TÜArstiteaduskonna Peremeditsiini õppetooli esindajad koos professor Ruth Kaldaga. Lisaks on EPS kutsunud külalisaudiitoriteks nimekaid tervishoiuametnikke. Audiitorid töötavad kolmeliikmeliste meeskondadena, kus audiitorite ülesanne on anda objektiivne hinnang esitatud dokumentidele ning praksise toimimisele, kokku on lepitud auditeerimise head tavad.

Auditeerimisel kirjeldab praksis oma keskuse toimimist kirjalikult detailselt ning audiitorid külastavad kokkulepitud ajal perearstikeskust kirjeldatu hindamiseks. Selle tulemusena valmib auditeerimise protokoll. Audiitorid kinnitavad sellega lõpliku hinnangu, millise taseme keskus saavutas.

Tunnustamine
A taseme praksised saavad avaliku tunnustuse ning meene EPS sügiskonverentsi raames.

Elle-Mall Keevallik
Eesti Perearstide Seltsi juhatus