Perearstide re-sertifitseerimine

Uued tuuled perearstide pädevuse hindamisel

Oleme juba mitmeid aastaid arutanud perearstide seltsi juhatusega kui ka re-sertifitseerimise töögrupiga vajaduse üle muuta seni kehtivat re-sertifitseerimise süsteemi. Muudatuse vajaduse tingib esmalt see, et üha enam liigutakse Euroopas passiivselt koolitustel osalemiselt aktiivse tegevuse ja enesearendamise poole, mis sisaldab endas ka kohustuslikku  kvaliteedialast tegevust. Teisalt oleme juba aastaid arendanud välja veebilahendusel põhinevat täienduspunktide kogumise võimalust ning väga palju perearste juba sel teel oma re-sertifitseerimise dokumendid ja aruanded juba esitabki.

Seega ootab kõiki neid, kes oma pädevust soovib lasta hinnata, ees kaks olulist muudatust alates 1. jaanuarist 2016:

  1. Kogu pädevuse hindamise protsess viiakse üle veebipõhiseks- andmeid saab esitada EPS kodulehe koolituskeskkonna kaudu
  2. Pädevuse hindamiseks vajalikke punkte saab koguda aktiivse erialase ja kvaliteedialase tegevuse eest, lisaks on võimalik saada osa täienduspunktidest oma töö sisuka analüüsi eest.

Protsess ise jääb selle mõttes samaks, et 5 aasta jooksul on vajalik koguda 300 täienduspunkti. Sellest 300-st kogutakse 270 punkti erinevate kursuste, loengute ja muu aktiivse tegevusega. Täpsem loetelu täienduspunktide kogumise võimalustest on esitatud alljärgnevas  tabelis. 

Osalemine erialasel koolitusel või konverentsil (lisada nimekiri koolituse teemadest, toimumise aeg ja koht) 1 akadeemiline tund = 1 täienduspunkt*
Koolituse läbiviimine tervishoiutöötajatele, arst-üliõpilastele või arst-residentidele (loetleda üles koolituse teema, toimumiskoht ja kuupäev) 1 akadeemiline tund = 3 täienduspunkti*
Arstiteaduskonna üliõpilase juhendamine (nimetada üliõpilase nimi , ajavahemik kui kaua praktikal viibis ) 5 täienduspunkti aastas, kokku on võimalik saada 5 a jooksul kuni 25 täienduspunkti, kui juhendamine toimus igal aastal
Suuline ettekanne konverentsil 15 täienduspunkti
Stendiettekanne konverentsil 10 täienduspunkti
Artikkel ajakirjas Eesti Arst 20 täienduspunkti
Artikkel rahvusvahelises eelretsenseeritavas arstiteaduslikus ajakirjas 40 täienduspunkti
Artikkel ajakirjas Perearst või teistes eestikeelsetes ajakirjades (v.a. teadusartikkel ajakirjas Eesti Arst) 10 täienduspunkti
Doktoriväitekiri 300 täienduspunkti
Õppevahendi loomine (nt käsiraamat, metoodiline juhendmaterjal patsiendile või arstile, video jms)- nimetada pealkiri, väljaandmise aasta 40 täienduspunkti
Osalemine ravijuhiseid välja töötavates töögruppides, ekspertkomisjonides 20 täienduspunkti
Ülikoolide ja teiste teadusasutuste uurimistöödes osalemine oma patsientidega (v.a. ravimuuringud jt, tasustatud uuringud) 20 täienduspunkti
Muud enesetäienduse võimalused (individuaalse õppe programmid, internetipõhised koolitused jms). Koolituskeskonnas  Svoog ühe loengu kuulamine ja küsimustele vastamine annab 1 täienduspunkti, rahvusvaheliste internetipõhiste koolituste läbimist arvestatakse vastavalt CME täienduspunktidele

* Arvestatakse Eesti Perearstide Seltsi, teiste erialaseltside, Eesti Arstide Liidu, kõrgkoolide , tervishoiuteenuste osutajate, teadusasutuste ja riigiasutuste (nt Hk, Som, TA, Töötukassa) korraldatud üritusi (nii Eestis, välisriikides ning digitaalseid). Arvestatakse ainult peremeditsiiniga seonduvaid koolitusi. Ravimifirmade korraldatud üritusi täienduspunktidena ei arvestata.

Tegevusaruanne 

Oma töö analüüsi esitades on võimalik koguda 30 punkti. Analüüs koosneb 5 eri osast, iga osa eest antakse punkte erinevalt. Punktide maksimaalmäär sõltub eeskätt kriitilisest analüüsist ja perearsti enda kui ka praksise arengulistest  eesmärkidest. Töö sisulist kirjeldust hindab üks komisjoni liige, juhul kui hindamise käigus tekib hindamisega seotud küsimusi või on hindamine keerukam, kaasatakse hindamisse komisjoni esimees.Töö sisuline analüüs peab saama hindajatelt vähemalt 20 punkti. Kui punktide arv on väiksem, siis palutakse eneseanalüüsi täiendada.

Töö analüüs koosneb järgmistest osadest:

1. Töö praksises (maksimumpunktid 5)

Organisatsioon
- nimistu suurus
- vanuseline koosseis (eagruppide kaupa nagu on pearaha lepingus)
- nimistu eripärad (vaba tekstina, u. 50 sõna)
- praksise suurus (selles töötava personali arv- arste, õdesid, jt. erialad, nende töökoormus)
- perearsti ja temaga koos töötava pereõe vastuvõttude, telefonikontaktide  ja koduvisiitide arv viimase viie aasta jooksul aastate lõikes koos analüüsiga
-- perearsti vastuvõtud, sh koduvisiidid
-- pereõe vastuvõtud, sh koduvisiidid
-- telefoninõustamiste arv
-- 5 a vastuvõttude analüüs (vaba tekstina, u. 80-130 sõna

Maksimumpunktid (5 p) saab kui analüüsid on sisulised, on arutletud trendide üle nii visiitides kui ka telefoni teel toimunud nõustamistes. Peaks olema selgelt näha pereõe roll meeskonnas.

 

2. Kliiniline töö (maksimumpunktid 6)

- viimase aasta esmase haigestumise analüüs (vaba tekstina ette antud väljas, kuni 350 sõna, analüüs ei ole koopia aastaaruandest vaid arutelu selle üle, millised on olnud haigestumise trendid ning mida see on tähendanud perearstipraksise töö kontekstis)
- viimase 5 aasta töö krooniliste haigetega – (sama, kui eelpool, vaba tekstina, kuni 350 sõna, kirjeldatakse haigestumise trendid,  võimalikud murepunktid, ning saavutused krooniliste haigetega tegelemisel)
- ennetustöö suunad viimase 5 aasta jooksul – (vaba tekstina, kuni 350 sõna, kirjeldatakse, millised on ennetustegevuses patsientide peamised sihtgrupid, millisel põhimõttel ennetustegevust alustatakse (kas patsiendi soovil, näidustuse selgumisel, proaktiivselt sõeludes, millised on peamised saavutused ennetuse vallas.
- perearsti käeline tegevus ja lisapädevused viimase 5 aasta jooksul (vaba tekstina kirjeldada ära kõik tegevused ja omandatud lisapädevused)

Maksimumpunktid saab (6p) kui analüüs on  sisuline kõikides valdkondades.

 

3.  Individuaalne areng 5-aastasel perioodil: (maksimumpunktid 6)

- Minu kõige tugevamad küljed perearstina (kliinilised ja organisatoorsed) (vaba tekstina kuni 250 sõna)
- Minu kõige nõrgemad küljed perearstina (nii kliinilised kui  organisatoorsed) (vaba tekstina kuni 250 sõna)
- Möödunud 5 aasta kõige olulisemad saavutused ja kordaminekud perearstina (vaba tekstina kuni 250 sõna)
- Möödunud 5 aasta jooksul kõige suuremad probleemid ja nende võimalikud lahendused (vaba tekstina kuni 250 sõna)

Maksimumpunktid saab (6p) kui analüüs on  sisuline kõikides valdkondades.

 

4. Valdkonnad, milles vajaksin enese arendamist järgnevatel aastatel (maksimumpunktid 8)

a. teadmised (nii kliinilised kui ka mittekliinilised) (kolm kõige olulisemat)
b. oskused (nii kliinilised kui ka mittekliinilised) (kolm kõige olulisemat)
c. Koolitused, mida eelpooltoodud enesearenguks vajan (vaba tekstina, nimetada kursused, kirjandus, konverentsid vms, mida peetakse vajalikuks läbida)
– Minu erihuvid (vaba tekstina, nimetada sellised, mida ilmtingimata perearsti töö ei pea sisaldama, aga millest ollakse arstina huvitatud ja soovitakse ka patsientidele pakkuda)
– Järgmiseks 5 aastaks sean endale perearstina järgmised eesmärgid (vaba tekstina, nimetada konkreetsed eesmärgid, kuni 350 sõna)
– Juhendamine (üliõpilased, internid, residendid)
a) Valmisolek (jah/ei)
b) Olen juhendanud või juhendan ka hetkel (jah/ei)
–  Osavõtt Eesti Perearstide Seltsi tegevusest, teiste erialaseltside tegevusest ja muu ühiskondlik tegevus (vaba tekstina, kuni 450 sõna)

Maksimumpunktid saab (8p) kui analüüs on  sisuline kõikides valdkondades, kui on selgelt aru saada, milline on edasine arenguplaan, koolitused on määratletud ning eesmärgid järgnevaks 5 aastaks on seatud ning realistlikud.

 

5. Kokkuvõttev hinnang oma viimase viie aasta jooksul tööle (vaba tekstina kuni 450 sõna, hinnang peab tuginema eelpooltoodule ja olema võimalikult objektiivne). (maksimumpunktid 5)

 

Palume kõikidel perearstidel viia oma täienduspunktide kogumine veebipõhiseks, kuna paberkandjal materjale me enam vastu ei võta. Need, kes on oma täienduspunktide andmeid kogunud juba varem oma veebikontole, on see üleminek lihtne. Neil, kes seni seda teinud pole, palume varuda selleks aega ja kannatust ja see siiski ära teha. Edaspidi on juba palju lihtsam. 
Re-sertifitseerimine toimub 2 korda aastas: esimese poolaasta re-sertifitseerimise avaldusi ootame hiljemalt 15.06 ja II poolaasta avaldusi hiljemalt 15.12.

II poolaasta poolel palume esitada dokumendid nendel, kes soovivad sertifitseerimise perioodi alguseks järgmise aasta 1. jaanuari.
Kevadel re-sertifitseeritud saavad sertifitseerimise tunnistuse 5 aastaks nii, et perioodi alguseks on käimasoleva aasta 1 jaanuar.

Resertifitseerimine on tasuline. Resertifitseerimistasu on Eesti Perearstide Seltsi liikmetele 60 EUR,  Eesti Perearstide Seltsi mitte kuuluvatele arstidele 180 EUR. Tasu tuleb resertifitseerimisele eelnevalt kanda Eesti Perearstide Seltsi arveldusarvele EE671010102001436008 märksõnaga „resertifitseerimine“.

Re-sertifitseerimiskomisjoni nimel
Ruth Kalda