Õpiväljundid EKAK 2019 sügissemestril

Tänapäevane terve lapse arengu, toitumise ja rinnaga toitmise alane nõustamine perearstikeskuses )dr. Lembi PÕlder, 4 AT)

Kuni 18 aastase lapse arengu ja tervisejälgimise juhend."

(Koolituses tutvume laste jälgimise uue juhendiga).

 1. Oskab jälgida tervet last vastaval uuele ravijuhendile

 2. Teab immuniseerimiste ajakava

 3. Tunneb läbivaatusvõtteid füüsiliste patoloogiate skriinimiseks

 4. Tunneb võimalusi psüühiliste patoloogiate skriinimiseks


Reumatoloogilise haigusega patsiendi tänapäevane käsitlus esmatasandil (Eesti Reumatoloogide Selts, 4 AT)

 1. Oskab esmaste reumatoloogiliste haiguste kahtluse korral korraldada esmaseid uuringuid ning vajadusel edasisuunamist eriarstile.

 2. Oskab kroonilise reumatoloogilise haigusega patsiendi jälgimist.

 3. Mõistab reumatoloogiliste haiguste korral kasutatavaid ravivalikuid.

 4. Oskab nõustada reumatoloogilise haigusega rasedat.


Alkoholisõltuvus ja levinumad ravimisõltuvused kliinilises praktikas. Sõltuvuskäitumine (nutiseadmed ja internet) lastel ja noorukitel. (dr. Peeter Jaanson)

 1. Oskab analüüsida erinevaid alkoholisõltuvuse ning levinumate ravimisõltuvuste (uinutid ja rahustid) juhtumeid.

 2. Tunneb alkoholisõltuvuse, ravimisõltuvuse  ja sagedasemate komorbiidsete häirete (erinevad ärevushäired ja depressioon) diagnoosimise ja ravi võimalusi, seda nii perearstipraksises kui ka koostöös psühhiaatritega.

 3. Tunneb laste ja noorukite sõltuvuskäitumise välja kujunemist ja nõustamisvõtteid vanematele taolise käitumise ilmnemisel, samuti  võimalikke ravi ja rehabilitatsiooniviise.

Labajala arengu ja ortopeediliste patoloogiate käsitlus esmatasandil. Lektor Vahur Metsna 4 AT

Õpiväljundid

Väikerühma praktilise koolituse läbinud perearst ja -õde

1. oskab teostada haige läbivaatust labajala osas

2. oskab määrata uuringuid , täpsustamaks konkreetseid labajala patoloogiaid

3.teab ja tunneb ära enamlevinud ortopeedilised patoloogiad hüppeliigesel ning labajalal


Harva esinevate sisehaigete praktiline käsitlus perearstile .Lektor dr.Katrin Nõukas 4 Väikerühma praktilisel ravijuhtudel põhineval koolitusel perearst

1. teab ja oskab erinevate sisehaiguste sümptomeid, diagnoosimise meetodeid ning ravi ja jälgmise kriteeriume

2. teab ja oskab mõelda kemoteraapia järgsete organkahjustuste sümptomitele ning patsiendi edasise käsitluse võimalustele

3. teab ja oskab ravimitest tingitud kõrvaltoimete sümptomeid, diagnoosimise meetodeid ning patsiendi edasise käsitluse võimalusi


Balint -grupp 3 AT

Balinti metoodika järgi töötavas supervisioonigrupis perearst omandab tööst tulenevate emotsioonidega toimetuleku oskuse .

Perearst õpib mõistma läbipõlemise sümptomaatikat ja tegema tegevusi läbipõlemisohu ennetamiseks.

Perearst omandab teadmisi ja tehnikat kolleegi või meeskonnaliikme läbipõlemisohu märkamiseks ja meeskonnasiseseks toetamiseks.

Praktilisi teadmisi silmahaigustest peremeditsiinis (dr. Maili JOrro)

Kordame varasemat samateemalist koolitust.

 1. Õpime võtma anamneesi ja tegema objektiivset staatust silmahaiguste korral.

 2. Laste silmade kontroll vastavalt uuele kehtivale esmatasandi laste jälgimise juhendile.

 3. Otsime tolmukihi alt välja oftalmoskoobid ja õpime neid käsitlema 

 4. Mõõdame kõigil ära silmarõhud.