EKAK kvaliteedi tagamise nõuded

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused Esmatasandi koolitus – arenduskeskuses.

EKAK lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning esmatasandi koolitusvajadusest.

1. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine.
1.1 Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine.
1.2 Täienduskoolituse õppekavas määratakse kindlaks:

1) õppekava nimetus;
2) õppekava koostamise alus;
3) õppekava kogumaht ja struktuur;
4) sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
5) õpiväljundid;
6) õppe sisu (teemad ja alateemad);
7) kasutatavad õppemeetodid
8) koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus;
9) õppekava kinnitamise aeg.

2. Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine.
2.1 Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase hariduse ja erialase töökogemusega koolitajad.
2.2 Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine.
3.1 EKAK on Eesti Perearstide Seltsile kuuluv täiendkoolituskeskus. Täienduskoolitus toimub kaasaegselt sisustatud õppeklassides, mida renditakse. Teoreetiline õpe viiakse läbi täiskasvanud õppijatele sobivalt sisustatud ning esitlustehnikaga varustatud klassides.

4. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord.
4.1 Koolituse kestel koguvad koolitusspetsialistid, koolitusjuhid ja koolitajad õppijatelt kirjalikku tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile parim õppe kvaliteet.
4.2 Iga kursuse lõpus täidavad osalejad koolituse tagasisidelehe, mis olenevalt koolitusest täidetakse paberkandjal kohapeal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu (õppekava) ning koolitajate kohta. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendused edasistes koolitustes.

Image
MTÜ Eesti Perearstide Selts
Sõpruse pst 179, Tallinn 13415

Arvelduskonto: EE671010102001436008
Image
Image