1.Üldsätted
1.1 Ühingu nimetus on Eesti Perearstide Seltsi Tallinna ja Harju Osakond
1.2 Ühingu asukoht on Tallinn.
1.3 Ühing ei ole iseseisev juriidiline isik, kuid tal on oma üldkoosolek ning juhatus, mis lähtuvad oma tegevuses Eesti Perearstide Seltsi põhikirjast;

1.4 Ühingu eesmärkideks on:
1.4.1. Tallinna ja Harju piirkonnas tegutsevate perearstide esindamine ja ühistegevuse koordineerimine
1.4.1. esmatasandi arstiabiga seotud probleemide teadvustamine ja avalikustamine;
1.4.2. koolitustegevus;
1.4.3. esmatasandi arstiabi kvaliteedi tõstmine, perearsti kutse prestiiži hoidmine, arstieetika ja kollegiaalsete printsiipide väärtustamine;
1.4.4. koostöö edendamine kohalike omavalitsusüksustega.

1.5. Eesmärkide saavutamiseks Ühing:
1.5.1. korraldab koosolekuid;
1.5.2. teeb koostööd teiste organisatsioonide, füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning teiste piirkondlike osakondadega;
1.5.3. asutab vajadusel allüksusi ja toimkondi;
1.5.4. publitseerib erialaseid materjale;
1.5.5. kasutab vajadusel konsultantide ja ekspertide teenuseid;

1.6. Osakonna tegevuse põhimõteteks on:
1.6.1. liikmete hääleõiguse võrdsus;
1.6.2. liikmeskond on seotud liikmete kuulumisega Eesti Perearstide Seltsi ja selle moodustavad Eesti Perearstide Seltsi Tallinna- ja Harju piirkonna perearstid ning selles piirkonnas tegutsevad peremeditsiini residendid
1.7. Kuna osakond panustab oma tegevusega laiemalt kogu Eesti Perearstide Seltsi hüvanguks, siis vastavalt Eesti Perearstide Seltsi põhikirjale on osakonnal võimalik taotleda rahastust oma tegevuse finantseerimiseks Eesti Perearstide Seltsi juhatuselt vastavalt peatükis 6 kirjeldatule.
1.8. Oskonna põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
1.9. Osakond on asutatud määramata ajaks.

2. Liikmelisus
2.1. Osakonna liikmeteks on kõik Eesti Perearstide Seltsi kuuluvad Tallinna ja Harju piirkonnas tegutsevad arstikutsega füüsilised isikud (perearstid, peremeditsiini residendid, ja perearstikeskustes töötavad abiarstid).
2.2. Kui perearst töötab mitmes piirkonnas, määratleb ta ise oma põhilise piirkonna EPS kodulehel https://www.perearstiselts.ee/ oma profiili andmete all.

3. Ühingust väljaarvamine
3.1. Osakonna liige arvatakse osakonnast välja juhul kui liige astub välja Eesti Perearstide Seltsist

4. Liikmete õigused ja kohustused
4.1. Osakonna liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja Eesti Perearstide Seltsi põhikirjaga.
4.2. Osakonna liikmel on õigus:
4.2.1. osa võtta Osakonna poolt korraldatavatest üritustest;
4.2.2. valida ja olla valitud Osakonna juhtimis- ja kontrollorganitesse;
4.2.3. saada teavet Osakonna tegevuse kohta kirjaliku järelpärimise korras, millele juhatus peab vastama kirjalikult 30 päeva jooksul alates kirja saatmise päevast samal informatsioonikandjal, kui esitatud järelpärimine;
4.2.4. astuda välja Eesti Perearstide Seltsist või olles küll Eesti Perearstide Seltsi liige, määrata oma piirkondlikuks osakonnaks muu osakonna EPS kodulehel.
4.2.5. taotleda oma kutsetöös Osakonna toetust ja kaitset; 
4.3. Osakonna liige on kohustatud:
4.3.1. täitma Eesti Perearstide Seltsi põhikirja nõudeid ja ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;

5. Juhtimine
5.1. Osakonna kõrgeimaks organiks on selle liikmete Üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik Osakonna liikmed.
5.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
5.2.1. põhimääruse muutmine;
5.2.2. juhatuse liikmete valimine;
5.2.3. muude Osakonna töös vajalike organite liikmete valimine;
5.2.4. juhatuse liikmete tagasikutsumine;
5.3. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Osakonna liikmetest. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku. Põhimääruse muutmise või Ühingu lõpetamise otsus on vastu  võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest. Põhimääruses ettenähtud eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.
5.4. Üldkoosolekust võivad osa võtta kõik hääleõiguslikud liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on üks hääl.
5.5. Hääletusprotsess toimub e-hääletusena kohapeal või virtuaalselt üldkoosoleku päeval kuni koosolekul kokkulepitud hääletuse lõppemiseni. Hääletamine toimub ainult oma isiku eest.
5.6. Osakonnal on juhatus, mis juhib ja esindab Osakonda igapäevases tegevuses. Juhatus koosneb 5-10 liikmest. Juhatus valitakse üldkoosolekul e-hääletusel. Juhatus valitakse kolmeks aastaks. Juhatus võib nimetada ametisse laiendatud juhatuse, mille liikmeid võib olla 1-13. Laiendatud juhatuse liikmel on õigus  esindada ühingut igapäevases tegevuses.
5.6.1. Osakonna esimese juhatuse moodustavad 13. mail 2022 TPS Üldkogul valitud Tallinna Perearstide Seltsi juhatuse liikmed.
5.7. Juhatus võtab vastu otsuseid kõikides Osakonna juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhimäärusega antud üldkoosoleku või Osakonna muu organi pädevusse. Kõik juhatuse otsused protokollitakse. Juhatuse koosoleku protokollid on Osakonna liikmetele avalikud.
5.8. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks juhatuse esimehe poolt antud hääl. Juhatuse koosolekust tuleb selle liikmeid ette teavitada vähemalt 2 nädalat. Kiireloomulistes küsimustes võib juhatus teha otsuseid kokkuleppe korras ilma ametliku koosolekuta, kui küsimusest on teavitatud kõiki juhatuse liikmeid.
5.9. Juhatuse liikmel on õigus nõuda oma kulude katmist, mis tekivad Eesti Perearstide Seltsi huvides tegutsemisel eelnevalt neid kulusid juhatusega kooskõlastades.
5.10. Osakonda võib kõigis toimingutes esindada iga juhatuse liige. Osakonna lihtliige saab Osakonda esindada juhatuse protokollilise otsusega antud volituste alusel.
5.11. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vajadusel, kuid mitte harvem kui 1 kord aastas, sellest Osakonna liikmetele eelnevalt 30 päeva ette teatades (sh punktis 5.12. nimetatud asjaoludel);
5.12. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Osakonna liikmetest.
5.13. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut põhikirja punktis 5.12. nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.
5.14. Juhatus korraldab Osakonna tulude ja kulude aruandluse teda rahastavale Eesti Perearstide Seltsile.
5.15. Juhatus peab arvestust liikmete kohta.
5.17. Juhatus vastab liikmete järelpärimisele vastavalt käesoleva põhimäärusele p.4.2.3.

6. Majandustegevus
6.1. Osakonna tegevuse rahastamine toimub Eesti Perearstide Seltsi poolt vastavalt tekkinud arvetele, arvestades osakonna juhatuse poolt 1 x aastas esitatavat prognoosi ürituste ja tegevuste korraldamiseks
6.2. Osakonna tegevusest saadav tulu (näiteks konverentsid), annetused ning muud laekumised kantakse Eesti Perearstide Seltsi arvele ning kasutatakse Osakonna tegevuse finantseerimisel vastavalt punktile 6.1.

7. Muud tingimused
7.1. Osakonna tegevus lõpetatakse Eesti Perearstide Seltsi liikmete üldkoosoleku otsusega seadusandluses ettenähtud juhtudel ja korras.